Umuryango w’Itorero Bethesda

Ikaze mu muryango w’itorero Bethesda. Ibi ni nacyo ijambo Bethesda bisobanura (Beth Esda). Ni icyuzi gikikijwe n’inkingi hagati muri I Yeruzalemu, ahantu Umwami wacu Yesu Christo asanga bantu bakeneye ubufasha agakora icyo we wenyine ashobora gukora: Igitangaza. Ni inzu ntagatifu aho abantu bashobora kubona ubuhungiro, ibyo kurya no kumererwa neza. Aho bashobora kuyoborwa n’Umwuka Wera mu nzira y’ubutungane izabageza mu i Juru mu buzima buhora ho.

 Iteraniro rusange riba buri cyumweru saa 10h00.

 Dufite ishuri ry’abana kugira ngo urubyiruko rwigishwe kandi rube mu Mana.

 Hagati mu cyumweru, dufite inyigisho za Bibiliya buri wa gatatu saa 18h30. Dufite kandi amateraniro y’urubyiruko n’ aya abana.

 Tuzashimishwa no kubana namwe muri ayo materaniro dusingiriza Imana hamwe.